Recetas con harina, huevo, tomate, vino, zanahoria