Recetas con huevo, patata, tomate, vino, zanahoria